Back to top

Thống kê chi tiết

Quản lý URL ngắn từ A tới Z với công cụ quản lý và thống kê hiện đại.

Lưu trữ và Quản lý

Mỗi URL ngắn được lưu trữ và dễ dàng quản lý xóa và chỉnh sửa.

Chia sẽ bất cứ lúc nào

Easily share them through social networks.

Thêm tuỳ chọn
  • 1 URL
  • Nhiều URL

Tên ngắn tùy chọn

Nếu bạn cần đặt tên ngắn dễ nhớ hơn cho link, hãy điền vào bên dưới.

Khóa bằng password

Khi thêm password, không ai có thể truy cập hoặc xem thống kê.

Chú thích

Thêm chú thích để dễ dàng quản lý các URL ngắn trong tài khoản của mình.

Điều hướng theo khu vực Thêm khu vực

Nếu bạn có nhiều trang cho khu vực khách truy cập khác nhau, bạn có thể chuyển hướng truy cập của khách truy cập bằng cách chuyển hướng lượt truy cập của từng quốc gia đến từng trang khác nhau theo ý bạn trên cùng 1 URL đã làm ngắn. Hãy chọn quốc gia và URL bạn cần chuyển đến.